Övrigt

1:a Majvänner!

1: a maj som arbetarrörelsens demonstrationsdag föddes när arbetare i USA krävde åtta timmars arbetsdag från 1 maj 1886. Vi för denna blåsiga vårdag denna 120-årig kamp för arbetarnas rättigheter vidare. Låt oss påminna oss att i Sveriges första arbetstidslag från 1919 infördes 48-timmarsveckan och 1970 lagstadgades 40 timmars veckan i vårt land.
Kampen för arbetarnas rättigheter måste fortsätta. Vi gör det när hög arbetslöshet ger facken sämre förhandlingsposition och svårare för den enskilde att ställa rättmätiga krav i striden om fördelning av produktionsvärdet mellan arbete och kapital.

Det är viktigt att understryka att dagens höga arbetslöshet inte beror på att de arbetslösa har för höga ersättningar eller inte vill arbeta. Arbetslösheten förklaras av den ekonomiska politik som alla partier i riksdagen står bakom utom vänsterpartiet; nämligen att det överordnade målet för den ekonomiska politiken ska vara inflationsbekämpning. Vänsterpartiet underordnar vare sig inflationsmålet eller det av riksdagen självpåtagna utgiftstaket utan sätter bekämpningen av arbetslösheten som det överordnande målet för den ekonomiska politiken.

Vi går till val på 200 000 nya jobb i offentlig sektor – i kommuner, landsting, statliga myndigheter och bolag, universitet & högskolor mm. Vi vet att behoven i skolorna, i omsorgen av de äldre mm är stora och vi vet att det är klok hushållning med mänskliga resurser att investera dessa i produktiva offentliga arbeten. Dessutom ökar sysselsättning i privat sektor då behovet av olika tjänster och varor från olika företag ökar.

Men det finns även annat av stor betydelse för arbetarnas rättigheter som kollektivavtalen, graden av facklig organisering och a-kassans finansiering och omfattning. I Sverige har vi ännu starka fackföreningar och en förhållandevis stark arbetsrätt. Om de fyra borgerliga partierna kommer i regeringsställning efter valet hotas såväl fack som arbetsrätt.

Borgaralliansen vill ta bort avdragsrätten för avgifterna till såväl fack som a-kassa. Genom att göra det dyrare räknar borgarna med att allt fler kommer att välja bort fackmedlemskapet och bara betala till a-kassan. Färre medlemmar leder till minskad förhandlingsstyrka för facket. Avdragsrätten för medlemskap i arbetsgivarorganisationer för företagen lämnar dock de borgerliga partierna orörd och resultatet blir ytterligare maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.
Vänsterpartiet vill i tvärtom stärka arbetsrätten, stärka de anställdas makt och inflytande på jobbet och värna kollektivavtalsmodellen. Det vill vi göra bl. a genom att

– Ta bort undantagsreglerna i LAS som låter arbetsgivare välja och vraka fritt vid uppsägningar i företag med färre än tio anställda. Miljöpartiet & borgarna har infört dessa undantagsregler som möjliggör för arbetsgivarna att sortera bort obekväma personer som t.ex. fackligt aktiva, gravida och småbarnsföräldrar.

– Stärka yttrandefriheten i arbetslivet och liksom i Norge göra det möjligt för Arbetsdomstolen att efter en konflikt på en arbetsplats döma en arbetsgivare att återanställa en avskedad om denne vill.

– Höja taket i a-kassan så att fler får full ersättning vid arbetslöshet. Om inkomstbortfallsprincipen urholkas kan de som tjänar mer börja ifrågasätta varför de ska betala till gemensamma system.

Mötesdeltagare! Arbetsrätten ska stärkas inte nedmonteras!

Satsningen på fler jobb i den offentliga sektorn är också viktigt för jämställdheten. Det är dock dags för mer strukturella förändringar som skapar reella möjligheter för både kvinnor och män att arbeta, vara föräldrar, sköta hemarbete och ha ledig tid på lika villkor.

En sådan fråga är rätten till heltid. Över 200 000 människor arbetar i dag ofrivilligt deltid. 75 % av dessa är kvinnor!. Deltidsanställningar är vanligast bland LO-kvinnorna, på andra plats kommer TCO kvinnorna, på tredje plats SACO kvinnorna och därefter LO männen. Detta visar att rätten till heltid är en fråga om rättvisa både utifrån ett köns- och ett klassperspektiv.

Deltidsarbetet är den enskilt största anledningen till att kvinnor har lägre livsinkomster än män. Deltidsarbetet cementerar könsorättvisorna över hela livscykeln. Därför vill vänsterpartiet att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Detta kräver en lagändring.

Men när konkreta politiska förslag ställs att kvinnor ska ha samma möjligheter som män hörs ofta invändningar. Man kan få höra att det är de offentliga arbetsgivarna som diskriminerar kvinnors rätt till heltid. Men det stämmer inte. Kvinnodominerade arbetsplatser med många deltider är vanliga inom t ex den privata handeln.

Ett annat invändning är att olika verksamheter ställer olika krav på service och därför måste man ibland organisera arbetet med deltider. Men ärligt talat så resonerar man inte så om manligt dominerade arbetsplatser.

Till slut vädjas till kvinnorna: Ni måste tänka på tillväxt och sysselsättning eftersom rätt till heltid hotar jobben och tillväxten. Det argumentet hörs inte heller när man pratar om mäns arbetsvillkor. Det är när kvinnor kräver samma rättigheter som män som den här diskussionen uppstår.

För Vänsterpartiet är rätten till heltid för kvinnor en central fråga som handlar om fördelningen av det oavlönade och avlönade arbetet, tillgång till kompetensutveckling och om löneutveckling.

Mötesdeltagare det handlar om lika rättigheter, lika mänskliga rättigheter för kvinnor och män!

1Maj-vänner!

I Maj är också dagen då vi demonstrerar för fred och Internationell solidaritet. Den internationella utvecklingen är motsägelsefull. Det finns en hel del positiva inslag som t. ex. utvecklingen i Latinamerika där allt fler länder nu styrs av vänsterregeringar som successivt flyttar fram positionerna för vanliga människor och har påbörjat att ta sig ur USA grepp över kontinenten.

Jag hade förmånen att i vintras vid ett besök i Latinamerika träffa några f.d. politiska flyktingar och Uppsalabor under många år som nu återvänt till sina hemländer. Jag saknar här idag Carlos och Alejandra som nu är åter i Chile , Martin som kunnat återvända till sitt älskade Argentina och Kongo till sitt Uruguay. Men jag gläds att de nu alla på olika sätt deltar i den positiva utvecklingen i sina länder.

Tyvärr måste jag konstatera att det största hotet mot freden och den internationella solidariteten fortsatt är USAs politik. USA satsar enorma miltära och ekonomiskt resurser i krigföring och ockupation som gör världen till en mycket osäker plats. Man ockuperar Irak och Afghanistan, ger stöd till Israels ockupation av Palestina, hotar aggressivt länder i Latinamerika som väljer sin egen väg och man talar nu i allt öppnare ordalag om ett miltärt angrepp på Iran.

I Irak dör dagligen många människor i den kaotiska situation som USAs, Storbrittaniens m fl staters folkrättsvidriga anfallskrig orsakat. I namn av krig mot terrorismen trampar Bush & Blair på samma rättigheter som man säger sig försvara. Jag anser personligen att Bush & Blair som de högst ansvariga för situationen i Irak bör ställas till svars inför den Internationella Krigsdomstolen i Haag för att på falska grunder och mot FNs säkerhetsråd och folkrättens principer orsakat dagens situation.

USA säger sig nu vara oroligt för att Iran försöker skaffa sig kärnvapen trots att Iran har undertecknat icke-spridningsavtalet. Själva poängen med avtalet är att länder å ena sidan åtar sig att inte utveckla kärnvapen men å andra sidan har får rätt till civil kärnkraftsutveckling, där anrikning av uran ingår.

USA försöker genom sitt agerande undergräva denna situation. De krav som ställs på Iran påminner om den serie av lögner som föregick angreppskriget mot Irak. USA försöker genom sina påtryckningar förmå atomenergiorganet IAEA att bryta mot sina egna stadgar och sin egen praxis.

Det är dags att påminna!

Det är USA som är det enda land i världen som använt kärnvapen.
Det är USA som ockuperar två av Irans grannländer.
Det var USA försåg Irak under Saddam Husseins med massförstörelsevapen, som sedan användes mot Iran men även mot Kurderna i norra Irak.

USA har brutit mot och bryter mot fundamentala principer i internationell rätt. Ett sådant brott är angreppskriget mot Irak. Men det är också viktigt att understryka hotet om angreppskrig – allra helst med kärnvapen! – i sig är en förbrytelse mot internationell rätt.

Andra länder som innehar kärnvapen och inte har undertecknat ickespridningsavtalet är Israel, Indien och Pakistan. Med dessa upprätthåller USA goda kontakter.

Man bygger inte fred genom angreppskrig
Man hindrar inte kärnvapenspridning genom att hota med kärnvapenangrepp
Man stärker inte tryggheten genom att sätta sig över lagar och avtal

Den svenska regeringens flathet och undfallenhet mot USAs krigföring av feg och skamlig. Det är dags för en anständig svensk utrikespoltik. Sverige bör i FN ta upp USA:s krigsförberedelser mot Iran som ett hot mot världsfreden. Vapenexporten till USA måste stoppas.

Mötesdeltagare!
Runt hela världen samlas människor mot USA stormaktsarrogans och anspråk på världsherravälde. Vi är tillsammans med breda folklager i hela världen motståndare till den världsordning USA försöker skapa.

Vi säger USA ut ur Irak –för fred och folkrätt

16 mars 1988, bombade Saddam Husseins mördartrupper den kurdiska staden Halabja med hjälp av massförstörelsevapen erhållna från USA och andra väststater. Minst 5000 människor dödades och ca 7000 skadades. Än idag ser vi efterverkningarna från gasattacken.

Vänsterpartiet har tillsammans kurdiska organisationer föreslagit:
*att man gör 16 mars till internationella dagen mot massförstörelsevapen
* och att västvärlden tar på sig återbyggnaden av Halabja och sanering av den fortfarande giftiga marken

I den lösning av Irakkonflikten som måste komma i framtiden måste ingå fulla nationella, demokratiska och kulturella rättigheter för kurderna i Norra Irak. Det bör ske genom att Norra Irak/Irakiska Kurdistan inom den irakiska statsbildningen garanteras rätt till regionalt självstyre.

Situationen i Palestina är allvarlig. Israels illegala ockupation har pågått i 39 år. Man upprättar israeliska bosättningar på palestinsk mark. Inget annat land i världen bryter så många FN-resolutioner som Israel. Nyligen beslutade EU att strypa allt budgetstöd till den Palestinska myndigheten. Än en gång gör EU gemensam sak med USA och går Israels ärenden. Ekonomiskt innebär det en katastrof för palestinierna.

För att fred i Mellanöstern skall uppnås måste konflikten i området mellan Israel och Palestina lösas. Den enda vägen ut ur konflikten är att Israel följer Förenta Nationernas resolutioner och lämnar de ockuperade palestinska områdena.

Vi kräver: Israel ut ur Palestina!

Jag vill berätta att Vänsterpartiet i Uppsala län driver ett demokratiutvecklingsprojekt i Palestina tillsammans med partiet i Östergötlands län och Norrköping för att öka kvinnors deltagande i det politiska arbetet. I samband med valet i Sverige kommer en delegation från Palestina bl. a hit till Uppsala. Kontaktpersoner här i Uppsala är Maria Fregidou Malama & James Jonsson. Kontakta gärna dessa om ni är intresserade att medverka vid deras besök på något sätt.

Mötesdeltagare!

Solidaritet handlar också om att sluta rovdrift och överexploatering av våra naturresurser. Dagens förbrukning av framför allt de olje – och gasresurser som bildats under miljontals år måste radikalt minska under en relativt sett kort tid. Både därför att oljan helt enkelt kommer att ta slut inom uppskattningsvis en generations tid men också för att de utsläpp av växthusgaser som förbränningen av olja orsaker bidrar till stigande medeltemperatur på jorden med stora konsekvenser på klimatet som följd. För många utsatta länder kommer det att innebära en katastrof.

Därför måste vi agera kraftfullt för att bli oberoende av ej förnybar energi (olja, kol, fossilgas men även kärnkraft) och kraftigt minska utsläppen. Vänsterpartiet anser att den fossila bränsleförbrukningen ska minska med 80 % inom 15 år. För detta krävs en omställning till förnybara energikällor. En omställning som vi varit med om att starta och nu vill vi öka takten genom:

– Effektivisering och bättre hushållning med energiresurserna!
– Massiv satsning på förnybara energikällor!
– Hög leveranssäkerhet av el till alla delar av samhället och till rimliga priser!
– Ökad forskning och utveckling för att underlätta och öka tempot i energiomställningen!

Denna energiomställning kommer också att ge många nya jobb. Enligt en utredning som Vänsterpartiet låtit riksdagens utredningstjänst genomföra bedömer berörda branschorganisationer att det kommer att ge över 170 000 nya jobb fram till 2020.

Det handlar bland annat om bioenergi (25000), vindkraft (13 500) , solenergi (5 000), återvinning (20 000), export av miljöteknik (10-15 000) och inte minst energieffektiviseringar (90 000) i branscher som elinstallation, VVS, byggnadsåtgärder, kylanläggningar och fastighetsskötsel.

Alltså en massa jobb i mestadels privata små och medelstora företag.

Energiomställningen är en utmaning och skapar nya möjligheter för framtiden.

Mötesdeltagare!

Framtiden tillhör de unga. Är det bara en klyscha eller menar vi allvar. Man kan ju undra när man ser hur svårt det är med arbete, studier, och bostad för 10 000-tals ja 100 000-tals unga i Sverige idag. Kampen för full sysselsättning är avgörande även för de unga. Unga måste få chansen att komma in i arbetslivet, tjäna sitt eget uppehälle, känna att de kan och får ta ansvar för sig själva och som samhällsmedborgare. Samhällets studiestöd måste följa inflationen så att de studerande har råd med hyra, uppehälle, kurslitteratur mm. I förhandlingarna om vårbudgeten drev vi kravet om en utökning av studiemedlen med 1500 kr per månad. S & mp accepterade endast en utökning med 300 kr i månaden. Men vi kommer tillbaka – vi fortsätter arbetet så att studenter oberoende av samhällsklass kan skaffa sig högskoleutbildning.

1 maj vänner!

I en samba så sjungs det:

”Och dom försöker lura i en att världen har ta´tt slut
så man inte ska bekymra sig om hur det kommer att se ut
Ja som om allting som har hänt förut skall leda fram till nu och inte vidare
Långt, långt vidare
men har vi tur så tar historien inte slut på länge än
och det är vi som är legenderna för dom som kommer sen
men chanserna idag kommer kanske aldrig mer igen ifall vi inte tar dom”

Mötesdeltagare

Låt oss fortsatta kampen
För en bättre och rättvisare värld
För kvinnors fullständiga mänskliga rättigheter
För en natur i balans med människan
För de ungas framtid

1 majvänner, kamrater!

Tack för att ni kom

Leve socialismen!

Leve 1 Maj

Jacob Johnsson

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.