Övrigt

Kamrater, mötesdeltagare!

Vi har samlats här idag för att fira Första maj och jag, som representant för Vänsterns Studentförbund, ska ge er en inblick i den politiska kamp som förs i högskolan.
Den högre utbildningen vid universitet och högskolor var från början enbart riktad till den härskande klassen. Överklassen ville stärka sin maktposition och återskapa sin kultur i generation efter generation. De som har makt över den högre utbildningen har också makt över samhället. Idag har högskolorna och universiteten öppnats upp och fler kan ta del av utbildningen och forskningen. Tyvärr är dock den sociala och etniska snedrekryteringen stor.

Högre utbildning berör hela samhället. Hög utbildningsnivå är ett egenvärde för både samhället och individen. För individen ger högre utbildning möjligheter till personlig utveckling och fördjupning och utgör en välfärdsfråga. Allas rätt till högre utbildning är en grundläggande princip som fortsatt måste gälla. Högskolan ska vara öppen för alla. I högskolan ska individen fritt kunna söka kunskap och utveckla sitt kritiska tänkande. För samhället är yrkesutbildad arbetskraft och kritiskt tänkande individer av största vikt. Högre utbildning är därför en viktig samhällsfråga och ska också finansieras av samhället. Det är endast när staten tar det ekonomiska ansvaret som den fria utbildningen garanteras.

All utbildning ska vara avgiftsfri. Utbildning är en rättighet och ska finansieras med offentliga medel. Socialdemokratin och borgerligheten är på god väg att göra avsteg från den grundläggande principen om avgiftsfri utbildning genom att tillåta svenska universitet och högskolor att ta ut avgifter från utomeuropeiska studenter. Denna nya hållning i avgiftsfrågan är mycket oroande. Ett införande av avgifter för en studentgrupp medför med största sannolikhet att alla studenter i framtiden får betala för sin utbildning. Utbildning ses mer och mer som en handelsvara och denna ökade utbildningshandel gör att den högre utbildningen allt mer kommersialiseras. Kunskap är makt och makt ska inte få köpas för pengar. Den högre utbildningen ska styras av principen att det är en rättighet för alla.

Det är mycket illavarslande att det statliga ansvaret för utbildningen minskar och att utbildning allt mer blir en privat angelägenhet. Detta minskade statliga ansvar och dessa nedskärningar i den offentliga sektorn är resultat av medvetna politiska beslut. När politiken medvetet drar sig tillbaka och lämnar makten tar andra aktörer mer än gärna över och den demokratiska styrningen äventyras.

Utbildningen får inte syfta till att skapa ekonomisk tillväxt, inte konkurrensutsättas och får aldrig styras av marknadens krav. Kritiskt tänkande, ifrågasättande och välutbildade människor ska vara utbildningens målsättning. Effekten av utbildning får därför aldrig mätas i dess inverkan på ekonomin. Den högre utbildningen får inte omvandlas till en utbildningsfabrik som kräver snabba resultat, präglas av en tvivelaktig kunskapssyn och ha genomströmningen i fokus. Det är bara ett reellt statligt ansvar som garanterar den högre utbildningens oberoende. Ökade satsningar på den gemensamma välfärden, som utbildning är en central del av, är nödvändiga.

Utbildningsväsendet ska styras av staten och demokratiskt förvaltas av studerande, forskare och anställda. Den högre utbildningen ska styras av samhällets behov av yrkesutbildad arbetskraft och kritiskt tänkande individer. En demokratisk styrning av utbildningen är en förutsättning för forskningens och kunskapsproduktionens oberoende från kapitalistiska intressen. Detta kräver också en medveten politik som tar sikte på ett socialistiskt samhälle, där individens och samhällets behov står i centrum istället för profiten.

Så, kamrater och mötesdeltagare, låt oss tillsammans föra denna kamp för ett samhälle där utbildning är en rättighet för alla och där kunskap inte kan köpas för pengar!

Tack!

Sara Lunberg

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.