Övrigt

Reservation Uppdragsplan 2007-2010 i

Vi tar avstånd från många av de prioriteringar som den nya majoriteten gör. Vi ser att om (s)- och (v)-förslagen till IVE 2007-2010 hade genomförts, hade uppdrags­planen fått ett betydligt bättre innehåll, och många viktiga kvaliteter hade kunnat bibehållas och förstärkas.

  

Vi reserverar oss mot de förändringar i uppdragsplan 2007-2010 som föreslås av den nya borgerliga majoriteten. Förslaget bygger på en rad nya mål och uppdrag, samt på en ny budget, som beslutats av kommunfullmäktige. Dessa förändringar innebär omfattande försämringar för de verksamheter som uppdragsplanen omfattar. Genom de förändrade ekonomiska förutsättningarna undergrävs också möjligheterna för en positiv utveckling och leder ofrånkomligen till nedskärningar i service och välfärd. Det borgerliga förslaget lever inte upp till barnkonventionens krav på att ställa barnet i centrum vid all planering och att ge utrymme för barns egen kreativitet.

Vi tar avstånd från många av de prioriteringar som den nya majoriteten gör. Vi ser att om (s)- och (v)-förslagen till IVE 2007-2010 hade genomförts, hade uppdrags­planen fått ett betydligt bättre innehåll, och många viktiga kvaliteter hade kunnat bibehållas och förstärkas.

Vi vill särskilt betona en avvikande uppfattning när det gäller:

 • Det borgerliga beslutet att inte ge mer pengar till barnomsorgen kommer att leda till allvarliga försämringar i kvaliteten, till lägre personaltäthet och till större barngrupper. Den omfattande kvalitets­höjning som genomfördes av den gamla s+v+mp-majoriteten hotas.
 • De ökade kostnader för den politiska verksamheten som uppstår pga att inrätta ytterligare en vice ordförandepost till majoriteten innebär att resurser måste tas från verksamheterna. Majoriteten avser också att skära ner på nämndens arbete, vilket hotar insyn och demokrati. Vi avvisar detta.
 • När det gäller den pedagogiska verksamheten tar vi bestämt avstånd från ett flertal av förslagen till mål och uppdrag från kommunfullmäktige och BUN till förmån för våra egna förslag, särskilt gäller detta:

§   Nej till kommunala självstyrande skolor, ja till uppdrag att bättre utnyttja det frirum som redan finns.

§   Nej till nya resursfördelningsformer som ökar klyftorna i samhället.

§   Nej till mer "alternativt driven barnomsorg", detta ger inga förbättringar.

§   Nej till förändrade och dyrbara uppdrag om pedagogiska måltider, detta är en ren produktionsfråga.

§   Nej till alla försämringar av modersmålsundervisningen.

 • Det borgerliga förslaget innebär att man ifrågasätter den pågående planeringen för det nya bildnings- och kulturcentrat i Stenhagen. Vi motsätter oss bestämt alla ansatser till att inte genomföra det som redan är planerat och beslutat.
 • Vi anser att uppdrag omedelbart bör ges om inrättande av en kommunal teknikskola.
 • Fritidsverksamhet för barn med funktionshinder bör utökas.
 • Uppdrag om en kommunal kulturskola samt förändrat uppdrag till den kommunala musikskolan bör genomföras under 2007. Den borgerliga majoriteten har strukit allt detta från sina planer.
 • I det borgerliga förslaget till uppdragsplan har man tagit bort de specifika planerna som nämnden haft om utökade insatser i vissa prioriterade stadsdelar, Gottsunda, Stenhagen, Sävja och Gränby. Vi vill att planerna fullföljs.
 • Vi vill vidareutveckla de skolutvecklingsinsatser som bl a sker i samverkan med institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.
 • Vi vill ge ett klart förtydligat uppdrag om att skyndsamt förbättra kvaliteten inom skolbarnsomsorgen. Det borgerliga förslaget säger inget om detta.
 • Vi säger bestämt nej till alla insatser att införa, eller förbereda för införande av, kommunala vårdnadsbidrag eller s.k. "barnomsorgspeng". Sådana förslag kommer ofelbart att urgröpa ekonomi och kvalitet i barnomsorgen.
 • När det gäller åtgärder mot mobbning och kränkande behandling vill vi ge ett förtydligat uppdrag om att motverka sådana kränkningar som sker av vuxna mot barn.
 • Vi vill ha tydliga uppdrag till skolan att stödja elevråden och elevernas arbete för delaktighet och insyn i skolan. Detta har strukits av den borgerliga majoriteten.
 • Vi vill ge ett uppdrag till skolan att se till att ingen religionsutövning sker inom ramen för förskolans eller grundskolans verksamhet, t ex i samband med avslutningar.

 

Vi vill också aktivt verka för att det tidigare framtagna förslaget till barn- och ungdoms­politiskt program snarast blir antaget av kommunfullmäktige.

För den (s) och (v)-grupperna i barn- och ungdomsnämnden,

Jeanette Escanilla (v)                              Bengt Sandblad (s)                

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.