Övrigt

Särskilt yttrande i ärende om ”Strategisk lokalförsörjningsplanering för pedagogiska lokaler för grund- och förskola”, FSN-2005-0298

Vi måste tyvärr konstatera att en konsekvensanalys utifrån barnkonventionen inte är genomförd, det strider mot Fastighetsnämndens uppdragsplan och av Kommunfullmäktige tagna beslut om nämndernas ansvar.

  

  1. Vi tycker att ärendet i sig innehåller nyttig information om läget i kommunen idag.
  2. Vi anser att åtgärder snarast måste vidtas för att lämna externa lokaler där så är möjligt och lämpliga kommunala ersättningslokaler finns att tillgå om det är i överenskommelse med kommunens integrationspolicy och barnkonventionen.
  3. Vi måste tyvärr konstatera att en konsekvensanalys utifrån barnkonventionen inte är genomförd, det strider mot Fastighetsnämndens uppdragsplan och av Kommunfullmäktige tagna beslut om nämndernas ansvar.
  4. Vi tycker att de utgångspunkter som användes för framtagandet av underlaget är viktiga och riktiga utifrån nuläget men ifrågasätter tankarna om att "överlåta" lokaler till friskolor, kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla lokaler för externa verksamheter.
  5. Vi vill påpeka att studier utifrån en fördjupad översiktsplanering inte finns tillgängliga vid behandlingen av ärendet för Järlåsa – Vänge.
  6. Vi vill påpeka att skolor i landsbygden är av stor betydelse för hela kommunens utveckling och attraktivitet.
  7. Vi anser att underlag om antal barn/kvm, grupprum samt lärararbetsplatser behövs som grund för kommande ställningstagande om framtida behov och användning av pedagogiska lokaler.
  8. Vi anser att trygghetsaspekten inte minst för barn i träningssärskola måste beaktas ännu mer i beslutsprocessen.
  9. Vi anser att en översyn av förslaget måste göras inte enbart för Luthagen, men också för Gottsunda och hela det Östra området.
  10. Vi vill också påpeka att om brukar- och medborgardialogen ska ha effekt, måste processen pågå under en längre period än den korta tid som föreslås. Barnen, föräldrarna, medarbetarna är betjänta av en lugn och trygg övergång som inte tvingas fram på grund av förhastade politiska ställningstaganden. Det är vår mening att inga stora förändringar kan genomföras innan en ordentlig diskussion är avslutad. Tid för reflektion måste medges samt tid för eventuella ändringar i planeringen och beslutsprocessen utifrån dialogen med medborgarna – brukarna. Vi anser att genomgripande förändringar inte kan genomföras före hösten 2008.

För

Vänsterpartiet                          Socialdemokraterna                   Miljöpartiet

Randi Graungaard                 Stavros Giangozoglou                Clara Lönnholm

 

 

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.