Övrigt

Interpellation om konkurrensutsättningens kostnad

När konkurrensutsättningens vara och inte vara brukar diskuteras anför ofta dess anhängare att det är ett sätt att få ned kostnaderna för verksamheten. Antingen direkt genom att ett billigare bud antas eller också indirekt genom att den egna regin trimmar sina kostnader för att bli mer konkurrenskraftiga. Vi vet redan att det inte är ovanligt att en anbudsgivare lägger ett lågt pris i första upphandlingen för att därefter höja priset i nästa upphandling när konkurrenterna slagits ut. Argumentet om sänkta kostnader håller alltså inte för mer än den allra första upphandlingen, om ens då.

En kostnad som aldrig nämns är kostnaden för konkurrensutsättningens administration. När exempelvis äldreomsorgsområden konkurrensutsatts har tjänstemän på uppdragssidan varit sysselsatta med att formulera förfrågningsunderlag och bedöma samt utreda anbuden. Produktionssidan har haft tjänstemän som skrivit anbud. Fler nämnder, t.ex. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder, planerar nu konkurrensutsättningar och även nämnder som själva inte planerar, t.ex. Kulturnämnden, har uppmanats att se över vad som kan konkurrensutsättas.

I och med att utmanarrätten införts har även kommunledningskontoret avsatt resurser för konkurrensutsättningar och upphandlingar. Även det planerade kundvalssystemet kommer att föra med sig ökade kostnader för administrationen, bl.a. behövs fler biståndshandläggare.

Mina frågor till ansvarigt kommunalråd är

  1. Hur mycket beräknas konkurrensutsättningen av äldreomsorgsområden ha kostat i administration på uppdrags- respektive produktionsnämnderna?
  1. Hur mycket beräknas administrationen av utmanarrätten kosta?
  1. Hur mycket beräknas administrationen av kundvalssystemet, inkl. utökat antal biståndshandläggare?
  1. Hur mycket beräknas den totala administrationen av konkurrensutsättningar att kosta?

 Ilona Szatmari Waldau

Uppsala  2007-08-21

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.