Övrigt

Motion angående alla människors lika värde – även i idrotts- och föreningslivet

Allas möjlighet att delta är ett av idrottsrörelsens mål. Det är ett högt ställt mål och kräver såväl lokala som nationella initiativ för förverkligas. Vi är självklart många som hoppas och på olika sätt försöker bidra till att målet ska nås. Men än är vi inte där.

Sveriges största folkrörelse brukar idrottsrörelsen, med ca 3 miljoner utövare, med rätta kallas. Idrotten kan ge såväl utövare, ledare, publik m.fl. stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och män och de normer som finns i samhället. Idrotten måste därför sägas ha ett oerhört stort ansvar för de värderingar som den står för.

Allas möjlighet att delta är ett av idrottsrörelsens mål. Det är ett högt ställt mål och kräver såväl lokala som nationella initiativ för förverkligas. Vi är självklart många som hoppas och på olika sätt försöker bidra till att målet ska nås. Men än är vi inte där.

Det finns en del omedvetna föreställningar som att alla är heterosexuella, att alla "behandlas lika" och att huvuduppgiften för en klubb är att hålla på med idrott, och inte att engagera sig i annat Vi har tagit del av idrottsledares offentliga uttalanden som tydligt talar för att det behövs ett genomgripande arbete för att välkomna alla, vilket är vår övertygelse att idrottsrörelsen egentligen vill.

Men hur är det med den saken i vår kommun? Hur jobbar idrottsrörelsen med grundläggande värderingar och för allas delaktighet, oavsett sexuell läggning? Används våra skattepengar till att stärka homofobin eller för allas delaktighet? Hur kan vi som kommun bidra till ökad delaktighet inom idrottsrörelsen med de skattemedel vi valt att satsa?

I uppdragsplanen för 2007 beslutade Fritids- och naturvårdsnämnden att utreda hur föreningar motverkar diskriminering och kränkningar p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nämnden lade också till sexuellt likaberättigande som ett område där föreningarna skulle få stöd av nämnden. I samband med att uppdragsplanen reviderades efter majoritetsskiftet togs denna inriktning tyvärr bort.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför:

  1. Att fritids- och naturvårdsnämnden ges i uppdrag att genomföra en undersökning av hur idrottsrörelsens/föreningars arbete inom kommunen bedrivs för att nå målet om allas delaktighet oavsett sexuell läggning.
  2. Att kriterier fastställs utifrån ovanstående mål om allas möjlighet att delta för bidragsgivning till föreningslivet
  3. Att dessa kriterier sedan följs upp kontinuerligt

2007-08-27                         Ilona Szatmari Waldau                               Jesper Wiklund

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.