Övrigt

Interpellation om uppföljning av utbildning för skolskjutsförare

Skolskjutsning är en mycket omfattande verksamhet. Dagligen Ã¥ker närmare 7500 förskole, grundskole-och särskoleelver skolskjuts i Uppsala. (Dessutom Ã¥ker mÃ¥nga gymnasieelever buss till och frÃ¥n skolan). Det är ett stort antal och det ställer stora krav pÃ¥ organisation för att trafiken ska vara ”säker”. Ett självklart grundläggande krav är att eleverna transporteras säker och trygg.

Att resa till och från skolan är alltså en nödvändighet för många elever. Det är viktigt att skolskjutsresan uppfattas som bekväm och trygg. I rollen som yrkestrafikförare bör förarna vara ett föredöme i trafiken, Det innebär bl. a att vara omdömesgill, visa respekt, ge service och information. För detta krävs kunskap, kompetens och lydhörhet.

Barnombusdmannen i Uppsala (BOiU) påbörjade under höstterminnen s.k. "Hur är läget?", i skolår 4 och 5 som ett av arrangemangen kring barns inflyttande. Eleverna hade flera viktiga frågor och funderingar. Bl. a framkom följande om frågor som rör skolskjutsresorna,  

-         Att busschauffören är dum och han svär och säger att han inte tycker om barn.

-         Vi måste ha en ny chaufför, han har t. ex. sagt "djävla neger".

-          Att busschauffören är lättstörd.

Skolskjutsförarna har ett stort ansvar i att skapa en säker resa och en positiv upplevelse för eleverna, som kan sätta avtryck i elevernas minnen för lång tid framöver. Därför anser jag nödvändigt att samtliga föraren ska ha den utbildning som krävs, (förarcertifiering, grundutbildning för skolskjutsförare, kurser i bemötande och om barn med funktionshinder, stresshantering, mm) för att bidra till en trygg, trafiksäker skolskjuts med hög kvalitet.

Sveriges Kommuner och Landstinget har tagit fram Handbok för skolskjutsförare (2005). För att inte boken skulle hamna i en hylla togs det initativ från trafiksamordnaren vid GTK och Trafiksäkerhetsrådet kansli att starta en utbildning kring handboken med Upplands Lokaltrafiks entrepenörer. Arbetet startades som en pilotutbildning med 16 representanter från UL:s entrepenörer och några kommunrepresentanter. Ett antal punkter lades fast som alla förare ska gå igenom i förarfortbildning på hemmaplan.

Jag skulle därför vilja veta om

  1. På vilket sätts kommer kommunen att arbeta för en bättre skolskjuts? Så att alla elever får en trygg resa från och med till skolan?
  2. Utbildning kring Handboken. Har det gjorts en uppföljning av utbildningen för skolskjutsförare?. Hur många skolskjutsförare har gått utbildningen?
  3. Om inte alla förare har gått denna utbildning, vad anser den nuvarande majoriten måste göras så att alla barn kan uppleva en trygg resa från och med till skolan.

Jeanette Escanilla

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.