Övrigt

Motion om kolinlagring i mark och minskning av flygresor

Halten av växthusgaser ligger idag på 450 ppm (miljontedelar). Denna nivå behöver sänkas till 400 ppm för att vi ska undvika en höjning av den globala medeltemperaturen med 2 grader, från 1990. En höjning av medeltemperaturen med 2 grader skulle medföra stora förändringar av klimatet och bli mycket svårhanterligt för vår civilisation att klara av enligt FN:s klimatpanel. Forskare talar om att vi måste vända utvecklingen innan 2015. Vi behöver handla snabbt för att klara detta. Detta kräver olika sorts aktioner.

  

Politiker och tjänstemän inom kommunens verksamhet gör många flygresor per år vilket resulterar i stora mängder växthusgaser. Koldioxidutsläpp på hög höjd har en hög växthuseffekt bland annat eftersom det tar lång tid för koldioxiden att nå vegetationen som tar upp koldioxiden igen. 2003 antog kommunstyrelsen riktlinjer för resors vars syfte är att genom god planering och uppföljning minska kostnaderna för den del av resandet som inte går att ersätta med annan mötesform, ex vis telefon- eller videokonferens. Enligt riktlinjerna ska resor företas med tåg eller buss i första hand men resor kan ske med flyg vid längre resor då annat alternativ inte är möjligt eller då flyg avsevärt förkortar restiden.

Riktlinjerna bör utvärderas och uppdateras och restriktiviteten vid flygresor utökas. Exempelvis bör det tydliggöras vad som menas med "avsevärt förkortar restiden". Om endast resa med flyg återstår bör detta redovisas i samband med beslutet om resesätt.

Trots en restriktiv hållning kan det ibland saknas alternativ till flygresor. Den enhet som beställer flygresan skulle då kunna plantera träd inom kommunen för att kompensera en del av utsläppen. Detta bör göras med en medvetenhet om att resan inte går att räkna som kompenserad. Information bör därför samtidigt ges till anställda om vilka andra alternativ som finns att tillgå med god planering inför nästa långväga resa. Hela utsläppsmängden kan inte kompenseras. Dels eftersom osäkerhetsfaktorn är hög för om inte flygets utsläpp bidrar med mer klimateffekt än vad som idag är känt, dels för att det råder en tids förskjutning till att träden tar upp samma mängd koldioxid som släppts ut.

För att minska halten i atmosfären av koldioxid är det viktigt att öka andelen skog. Träden binder in kol genom att ta upp koldioxid från luften. Både genom att binda in kol i stammen och i marken genom rotsystemet hos trädet. Idag fungerar inte skogen som en kolsänka (kolmagasin) netto, för att göra det måste vi plantera mer skog i Sverige.

Vid skogsavverkning och bearbetning av marken kan stora mängder kol avges till atmosfären genom nedbrytningen av organiskt material, som är rikt på kol, i marken. Det är viktigt att bruka marken rätt så att vi inte bidrar till ökade växthusgasutsläpp. Vi har möjlighet att återbeskoga områden eller beskoga nya områden för att binda in mer kol.

Jordbruksverket har ett starkt önskemål om att minska den intensiva odlingen på jordbruks-mark som ligger på gammal mossmark och sjöbottnar, organogena jordar, vilket är vanligt på Uppsalaslätten. Dessa jordar orsakar en stor andel av växthusgasutsläppen från det Svenska jordbruket. Rekommendationen från jordbruksverket är att odla energiskog eller vall istället på dessa jordar.

Vi menar att Uppsala kommun på sina marker bör utreda hur man kan beskoga nya områden med snabbväxande bioenergiträd.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar till

1.) Fritids och NaturvårdsnÄmnden att utreda möjligheter att plantera snabbväxande energiskog och lövträd på större områden där det är lämpligt och i linje med jordbruksverkets direktiv om utsläppsminskningar från organogena jordar.

2.) Fritids- och Naturvårdsnämnden att utreda möjligheter för att utforma dessa skogar så att både de lämpar sig för rekreation och fungerar som kolsänka, genom att de sköts med plockhuggning istället för hyggesbruk.

3.) Kommunstyrelsen att utvärdera riktlinjerna för resor i tjänsten.

4) Kommunstyrelsen att komplettera riktlinjerna för resor i tjänsten med en restriktivare hållning för flygresor, t.ex. att dessa ska redovisas.

5.) Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att träd planteras för att till så stor del som Är möligt kompensera för flygresor i tjänst.

Emma Wallrup, Ilona Szatmari Waldau

Liza Boethius, Huseiyn Alpergin,

Ulla-Stina Claesson, Kjell Haglund

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.