Övrigt

Motion angående Uppsala kommun som en jämställd kommun

De jämställdhetsstipendier som tidigare delades ut till kvinnor som visar vägen och Framtidens man har inte delats ut sedan våren 2006. Jämställdhetskommittéer och -stipendier skapar i sig ingen jämställdhet men är viktiga symbolfrågor. Ett stipendium uppmuntrar insatser och är ett bra sätt att visa och sprida goda exempel på praktiskt arbete för ökad jämställdhet. Utan jämställdhetskommitté eller motsvarande finns det inget politiskt organ som har ett kommunövergripande helhetsgrepp.

Uppsala kommun lever i dagsläget inte upp till jämställdhetslagens krav på kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. "Analysen av lönekartläggningen har inte kunnat påvisa att det föreligger några diskriminerande löneskillnader mellan kvinnor och män i Uppsala kommun" konstateras i det dokument som analyserar lönekartläggning. Kartläggningen har enbart gjorts inom yrken och inte mellan yrken, vilket man ska enligt jämställdhetslagen. En motion om arbetsvärdering lämnades in till kommunfullmäktige i januari 2007 men har ännu inte behandlats

Även i Örebro universitets utvärdering av Uppsala kommuns organisation påpekas bristerna vad gäller lönekartläggning och arbetsvärdering. Utvärdering visar på flera brister i Uppsala kommuns jämställdhetsarbete och även i denna utvärdering påtalas att nedläggningen av utskottet för demokrati, jämställdhet och integration tyder på att jämställdhetsarbete inte är prioriterat.

I utvärderingen ställs frågan om Uppsala kommun är en könsblind kommun och det konstateras att mycket arbete och kompetensutveckling krävs om jämställdhetsperspektivet ska genomsyra politiken och verksamheterna. Utvärderingen menar också att det krävs ett övergripande kommunperspektiv.

Jag håller med om att det övergripande kommunperspektivet har försvunnit i och med att det inte längre finns något centralt organ under kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som arbetar med jämställdhet. Uppsala kommun behöver prioritera upp sitt jämställdhetsarbete. Här är några åtgärder som skulle kunna vidtas:

 

 • Starta jämställdhetskommitté eller motsvarande
 • Inrätta en tjänst som jämställdhetsstrateg/-handläggare
 • Genomföra lönekartläggning med arbetsvärdering
 • Ta fram en handlingsplan för jämställda löner
 • Avsätta en särskild lönepott för att möta resultatet av arbetsvärderingen
 • Införa ett jämställdhetsstipendium
 • Uppmuntra och belöna jämställdhetsskapande åtgärder
 • Ställa krav på att nämnderna prioriterar jämställdheten i sin verksamhet
 • Genomföra jämställdhetsanalyser inför politiska beslut
 • Konsekvent genomföra jämställdhetsintegrering i hela kommunen
 • Utarbeta en jämställdhetspolicy, som ska ligga till grund för årligen utformade jämställdhetsplaner

Några av förslagen har förts fram i tidigare motioner eller i samband med IVE medan andra är helt nya.

Jag föreslår fullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag

att förbättra jämställdhetsarbetet i Uppsala kommun med förslagen i motionen som utgångspunkt

att inrätta en jämställdhetskommitté eller motsvarande

att inrätta och utarbeta formerna för ett jämställdhetsstipendium

 

Ilona Szatmari Waldau

2008-03-26

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.