Övrigt

Motion om förändrad köttkonsumtion i Uppsala kommun (Gemensam med mp)

Köttproduktionen står för en oerhörd mängd koldioxidutsläpp, faktiskt större än biltrafikens utsläpp. Därför bör Uppsala kommun satsa på att servera mer vegetariskt i de kommunala verksamheterna och på det sättet bidra till en minskad klimatpåverkan.

För att kunna genomföra omställningen till ett klimatsmart samhälle för att förhindra att klimatförändringarna blir värre – och det måste vi om framtida generationer ska överleva – måste vi satsa stort.

En rapport från FN:s livsmedelsorgan (FAO) har presenterat en framtidsbild och nulägesbeskrivning om hur stor andel av den globala klimatpåverkan som djurhållningen står för. Internationellt sett står avverkning av tropiska skogar, användning av konstgödsel vid foderproduktion och metangasutsläpp från nötkreatur för den viktigaste påverkan från animalieproduktionen. En uppskattning visar att hela 18 procent av världens samlade utsläpp av klimatgaser kan hänföras till animalieproduktionen.

Animaliska produkter kräver dessutom både mycket mer energiåtgång och vatten än vegetabilier. Det går åt ca fyra och ett halvt kilo vegetabilier för att producera ett kilo fläskkött och nio kilo vegetabilier för att producera ett kilo nötkött. I västvärlden konsumerar vi flera gånger mer vegetabilier än vad man gör i de fattiga länderna, och den främsta orsaken till detta är att den största delen av våra vegetabilier används till foder för djuruppfödning. I Sverige går så mycket som två tredjedelar av spannmålsproduktionen till foder. Globalt är det cirka en tredjedel som används som djurfoder. Samtidigt lider miljoner människor av hunger och brist på vatten. Vi ställer oss mot bakgrund av dessa uppgifter starkt kritiska till att fortsätta att låta så stora delar av spannmål och vatten nyttjas av boskap.

Det är inte rimligt att den storskaliga boskapsuppfödningen bokstavligen tar livsnödvändiga resurser från människor och dessutom orsakar allvarliga miljöproblem. Det är uppenbarligen inte bara energimarknaden och trafiksektorn som måste energieffektiviseras utan även vår kosthållning. En ökad vegetarisk kost skulle innebära såväl ett mer effektivt resursutnyttjande som mindre miljöpåverkan.

Vi anser att det är nödvändigt att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. 

Med politiska beslut måste produktions- och konsumtionsmönster ställas om. Institutioner som skolor och sjukvård konsumerar dagligen mycket stora mängder livsmedel. Vi föreslår därför att det vidtas åtgärder för minskad köttkonsumtion.

Uppsala kommun skulle kunna bidra till ett ekologiskt och uthålligt jordbruk från klimatsynpunkt genom att i den offentliga upphandlingen ställa krav på ekologisk produktion i högre utsträckning. När ekonomin styr köps ofta kött från andra länder in, vilket innebär långa transportsträckor.

En förändrad köttkonsumtion genom att ett par dagar i veckan servera vegetarisk mat på förskolor, i skolor och inom omsorgen skulle vara både ekonomiskt och miljömässigt positivt. Genom att enbart köpa in naturbeteskött och KRAV-märkt kött, skulle även närproducenter och hållbar produktion gynnas mer.

Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar att ge Nämnden för vård och bildning i uppdrag

Att inom sina verksamheter enbart servera vegetarisk mat minst en gång i veckan

Att när kött serveras så ska minst hälften det som serveras vara  Krav-märkt, naturbeteskött eller uppfyller motsvarande regler

 

Uppsala 2008-04-01

 

Ilona Szatmari Waldau (v)                                                Niclas Malmberg (mp)

 Emma Wallrup (v)                                                           Clara Lönnholm (mp)

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.