sida

Styrdokument för arbets- och stadsdelsgrupper

Organisation

Vänsterpartiet Uppsala har på några få år blivit en av de största partiföreningarna i landet. Detta har medfört att vi behöver skapa oss en lite mer strukturerad verksamhet.

Vänsterpartiet Uppsalas årsmöte väljer en styrelse för året. Den har fått årsmötets förtroende att leda föreningens verksamhet organisatoriskt.

Eftersom det inte är önskvärt att styrelsen utför all aktivitet i föreningen förläggs mycket av verksamheten i arbets- och stadsdelsgrupper. Dessa grupper och en tydlig organisering av dem är av yttersta vikt för att föreningens verksamhet.

Delegering
I stadgarna står ”Styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet, leder och utvecklar partiföreningens verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvarar för partiföreningens ekonomi och administration”, och styrelsen för Vänsterpartiet Uppsala delegerar en stor del av aktiviteten. Det är således styrelsen och inte arbets- eller stadsdelsgrupper som är ansvariga inför årsmötet för hur gruppernas del av verksamhetsplanen följs.

På årsmötet 2015 beslöts att ett styrdokument för arbets- och stadsdelsgrupper skulle tas fram och fastställas under samma vår. Detta dokument ligger tillsammans med verksamhetsplanen till grund för gruppernas arbete.

Arbetsgrupper

Vänsterpartiet Uppsala har fördelat stora delar av arbetet till ett antal arbetsgrupper. Det står medlemmarna fritt att bilda arbetsgrupper för att driva partiet och dess politik framåt. Dessa arbetsgrupper driver sin verksamhet enligt partiets stadgar och partiföreningens verksamhetsplan, och deras arbete är centralt för att partiföreningens verksamhets ska fungera.

De här grupperna är öppna för samtliga medlemmar att gå med i och aktivera sig precis så mycket eller lite de vill, och samtliga arbetsgrupper har som uttalad uppgift att utöka sin verksamhet och få fler medlemmar i gruppen.

En anses som medlem i en arbetsgrupp om en vill vara med i gruppens verksamhet. Någon förteckning över medlemmar i arbetsgrupperna finns inte. Därför bör gruppens möten utlysas i medlemsutskick.

Eftersom styrelsen är ansvarig för verksamheten ur både ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv är det viktigt med en tydlig dialog med styrelsen och att utåtriktade aktiviteter och sådant som påverkar budgeten stäms av med styrelsen.

Styrelsen arbetar för att stödja grupperna så att de kan:

 • Utse en sammankallande
 • Arbeta enligt verksamhetsplanen
 • Se till att det förs minnesanteckningar vid gruppens möten,
  eller vid formella beslut att det fattas beslutsprotokoll
 • Stämma av med styrelsen via gruppens styrelsekontakt i frågor om utåtriktade aktiviteter och sådant som kostar pengar.
 • Kalla till gruppens möten genom medlemsutskick
 • Aktivt arbeta för att få med fler medlemmar i gruppen
 • Redovisa möjliga bidragsberättigade arrangemang till styrelsen

Arbetsgrupperna behöver inte stämma av med styrelsen för interna aktiviteter utan kostnad, såsom gruppmöten. Budgetändringar på under 100 kronor får göras för godkända aktiviteter med synnerliga skäl utan styrelsens godkännande i förväg.

Gruppernas sammankallande har särskilda uppgifter, bland annat:

 • Hålla sig välinformerade om vad gruppen enligt verksamhetsplanen ska göra under året
 • Se till att gruppen träffas regelbundet. Hur ofta beror på gruppens verksamhet
 • Informera gruppens medlemmar om styrelsebeslut som rör verksamheten
 • Fortlöpande informera styrelsen om gruppens verksamhet
 • Se till att relevanta kalendarier inom partiförening och grupp hålls uppdaterade
 • Främja framförhållning och kontinuitet i gruppens verksamhet
 • Arbeta för att stämningen i gruppen och relationen till övriga föreningsmedlemmar är god

Stadsdelsgrupper

Stadsdelsgrupperna är inga egna partiföreningar, utan ska ses som geografiska arbetsgrupper och har motsvarande uppgifter.

Stadsdelsgrupperna kan bedriva verksamhet som normalt bedrivs i arbetsgrupper, såsom studier och föredrag, men den bör i så fall vara riktad till medlemmarna i stadsdelen eller vara inriktad på en politisk fråga som är speciellt intressant för just den stadsdelen. Stadsdelsgrupperna kan engagera även sympatisörer i sin verksamhet, men det är endast medlemmarna som enligt stadgarna har rätt att medverka i utformandet av partiets politik och verksamhet.

Styrelsen

Styrelsen ska vara spindeln i nätet och arbeta för att hålla arbets- och stadsdelsgrupper informerade om verksamheten. Styrelsen är också den som ser till att låta publicera information om arbets- och stadsdelsgruppers verksamhet i medlemsutskick, i partiföreningens kalendrar och i sociala medier på ett organiserat sätt och med medveten strategi.

Eftersom styrelsen är ansvarig inför årsmötet gällande verksamheten är det av yttersta vikt att styrelsens beslut delges arbets- och stadsdelsgruppernas respektive sammankallande i de frågor som påverkar deras verksamhet. Det är också viktigt att grupperna håller sig informerade om vilka rutiner som gäller.

Styrelsens kontaktperson med respektive arbets- och stadsdelsgrupp
har bland annat följande uppgifter:

 • Stötta gruppens arbete enligt verksamhet
  och övriga styrdokument
 • Hålla sig informerad om gruppens verksamhet
 • Hålla gruppen informerad om beslut som gäller dess verksamhet

Revidering

Detta dokument beskriver endast den övergripande strukturen för arbetet inom arbets- och stadsdelsgrupper. Regelverket ska, precis som föreningens verksamhet, vara levande och uppdateras regelbundet av styrelsen.

Denna version 1 beslutades 2015-08-10. Nya versioner ska göras tillgängliga för alla medlemmar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk