Äldreomsorg

En bra äldreomsorg fokuserar på kvalitet och på de äldres behov, inte på möjligheten att göra vinst. Verksamheten måste inriktas på att skapa den bästa möjliga omsorgen, i stället för kortsiktig lönsamhet och budgetöverskott.

Satsa på offentlig äldreomsorg
Konkurrensutsättningar och upphandlingar leder till personalnedskärningar, ökad press på de anställda och otrygghet för de äldre. I en kvinnodominerad sektor där villkoren behöver bli bättre är de sämre i privat regi, med lägre löner och fler deltidsanställningar. Uppsala ska ha en trygg och professionell äldreomsorg, med regler för vad som utgör en godtagbar lägsta bemanning, med förbättrade villkor för personalen och med stora möjligheter för äldre att välja insatser och boende.  Uppsala ska utveckla verklig valfrihet för äldreomsorgens brukare, bland annat genom möjligheten att kunna välja vad man vill ha hjälp med inom biståndsbeslutets ram och ha inflytande över vem som ska bistå en.

En offentligt driven äldreomsorg med tillräcklig finansiering är en förutsättning för att allt detta ska vara möjligt.

LOV (Lagen om valfrihetssystem) är kostnadsdrivande och gynnar bara de privata vinstdrivande företagen. Den måste därför avskaffas.

Hemtjänst och hemsjukvård
Kommunen ska göra det möjligt för äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge de själva vill. Detta kräver en kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård, som utgår från den enskildes behov och med en individuell plan för varje vårdtagare. Äldre måste få välja innehåll i hemtjänsten, några timmar ska den äldre helt kunna förfoga över själv. Denna tid ska utformas tillsammans med personalen och kunna innehålla både vård och social samvaro.

Många med hemtjänst är missnöjda med att de möter för många olika personer och att tiden för varje besök är för kort. En ökad grundbemanning inom hemtjänsten och hemsjukvården – och personal med rätt kompetens – ger en ökad kontinuitet och kvalitet.

Biståndsbedömningen ska vara jämställd. Förutfattade meningar om mäns respektive kvinnors behov ska inte vara vägledande, varken medvetet eller omedvetet.

Tryggt boende för alla äldre
Den dag hemvårdens resurser inte räcker till för en god omvårdnad ska kommunen erbjuda en plats på ett välfungerande vårdboende med en god vård och en innehållsrik vardag. Makar som bor ihop ska kunna göra det också i fortsättningen, om de vill.

Antalet äldre kommer att öka markant i Uppsala under de närmaste åren. Ökad medellivslängd leder också till att antalet äldre med demenssjukdomar ökar. Behovet av vårdboenden med speciell inriktning och specialistkompetens hos de anställda måste tillgodoses. Olika former av boende, t.ex. service- och trygghetsboende och kollektivhus för äldre, med olika behov av personalstöd ska finnas.

Förebyggande arbete
Ett aktivt liv leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Allt fler äldre har i dag möjlighet att delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter. Många utnyttjar det utbud som erbjuds av föreningsliv och studieförbund. Träffpunkterna ska vara kvar i kommunens regi och kommunen ska samverka med och stödja organisationer som verkar för äldres välbefinnande. Kulturella verksamheter är viktiga, inte minst på vårdboenden. För att böcker ska vara tillgängliga för stora grupper äldre behövs Boken kommer-verksamheten, med exempelvis talböcker och så kallade Daisy-böcker. Även äldre med rötter i andra länder måste ha möjlighet att delta i de olika verksamheterna.

Många äldre drabbas av psykisk ohälsa, ofta på grund av ensamhet. Kommunen ska planera sin verksamhet och aktiviteter utifrån att social samvaro är en hälsofrämjande insats.

Aktiva äldre har erfarenheter, kunskaper och idéer som måste tas tillvara när man planerar olika verksamheter. Det kan gälla allt från seniorgympa till trafik eller den planering som krävs för att göra det möjligt för äldre att bo kvar i det egna hemmet: anpassning av bostäder, tillgänglighet, kommunikationer och service men också samhällsplaneringen i stort.

Det ska vara attraktivt att arbeta i äldreomsorgen
Chefen är en nyckelperson för en väl fungerande verksamhet så rekrytering av välutbildade och kompetenta chefer är avgörande.

Nya organisationsformer måste prövas inom äldreomsorgen där personalen på golvet ges mycket mer av inflytande över sin arbetssituation och planering av verksamheten. Gärna i samarbete med de äldre.

Sex timmars arbetsdag ska startas på utvalda enheter, med sikte på en arbetstidsförkortning i hela äldreomsorgen. Minst en avdelning på ett äldreboende ska hbtq-certifieras.

Dela den här sidan:

Kopiera länk