sida

Arbetsmarknad och näringsliv

Alla människor har rätt till ett arbete med goda villkor. Kommunen ska ge stöd till den som står långt ifrån arbetsmarknaden, skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv och utveckla Uppsala som besöksstad. Kommunen ska också bidra till att öka efterfrågan på arbetskraft. Allt detta samtidigt som den kommunala organisationen tryggar sina egna rekryteringsbehov, för en starkare välfärd.

Bekämpa arbetslösheten med investeringar och välfärdssatsningar
Arbetslöshet innebär en personlig utsatthet, socialt och ekonomiskt. Den ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Individer som fastnar i långvarig arbetslöshet förlorar makten att påverka sitt eget liv. För kommunen innebär det ökade sociala problem och högre kostnader för ekonomiskt bistånd. De som i störst utsträckning drabbas är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättningar, äldre och personer med kort utbildning. Långtidsarbetslöshet hos en förälder är ofta orsaken till barnfattigdom.

Därför ska kommunen använda sina egna ekonomiska muskler för att bekämpa arbetslösheten, även om ansvaret för arbetsmarknadspolitiken främst vilar på staten. Viktigaste åtgärden för att bekämpa arbetslöshet är offentliga investeringar och en väl utbyggd välfärd. En kommun som växer ska investera i såväl infrastruktur och bostäder som i offentlig sektor och vår gemensamma välfärd. Då skapas många arbetstillfällen, också i det privata näringslivet.

Stärk enskildas ställning på arbetsmarknaden
Kommunen ska stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Ingen ska behöva starta sitt vuxna liv som långtidsarbetslös. Den som inte har gymnasiekompetens ska erbjudas och uppmuntras att läsa in en sådan med goda villkor. Även den som har en gymnasieutbildning men vill eller behöver omskola sig behöver ges möjlighet till det. Därför, och för att kunna ge utbildning till nyanlända unga som inte hinner läsa in den kompetens som behövs på arbetsmarknaden under ungdomsgymnasiet, kommer vuxenutbildningen behöva växa kraftigt. Målsättningen är att ingen ska nekas plats i vuxenutbildningen.

För att vuxenutbildningen ska kunna expandera och för att den ska kunna drivas i kommunal regi behövs bättre lokalförsörjning. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen behöver göras mer attraktiv och lyhörd inför arbetsmarknaden.

Arbetet inom Navet – Uppsala kommuns samordnade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser – ska utvecklas för att ge bättre stöd i ett tidigt skede till särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Kommunen behöver utveckla det uppsökande arbetet inom arbetsmarknadsområdet. Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och organisationer upprätta en satelitverksamhet i Gottsunda på försök. Med en ökad fysisk närvaro av kommunens arbetsmarknadsinsatser i stadsdelar där en stor andel av befolkningen är i en utsatt situation på arbetsmarknaden ska fler kunna få tillgång till utbildning och olika individanpassade insatser som för dem närmare arbete eller studier. Om försöket lyckas kan liknande verksamheter startas upp i fler stadsdelar.

Kommunen kommer ha växande utmaningar att rekrytera personal. För att underlätta kompetensförsörjningen och bekämpa arbetslösheten behöver kommunen utnyttja statliga insatser som exempelvis extratjänster eller traineeanställningar. Insatser där arbetslösa ges möjligheten att kombinera arbete eller praktik med studier är viktigt, liksom att kunna anställa enskilda för arbetsuppgifter som inte kräver omfattande formella meriter men ger tillgång till kompetensutveckling.

Det ska vara en rättighet att utifrån behov få försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Erfarenhet visar att män och kvinnor får olika stöd och i olika omfattning, arbetsmarknadsinsatserna ska vara jämställda.

Kommunen ska tillhandahålla anpassade insatser åt personer som uppbär försörjningsstöd och behöver komma in på arbetsmarknaden. Det kan handla om utbildning, praktikarbeten, extratjänster eller arbetsträning.

För många inom gruppen nyanlända är det viktigt att få tillgång till utbildnings- eller arbetsmarknadsinsatser redan i asylfasen och kommunen ska medverka till detta när så är möjligt.

Alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb ska erbjudas det från årskurs 9 och under gymnasietiden.

Bostadsbrist och höga hyror ökar behoven av och kostnaderna för ekonomiskt försörjningsstöd. Frånvaron av tillräckligt bestånd av bostadssociala lösningar i egen regi tvingar kommunen att vända sig till mycket dyra privata tillfälliga lösningar för att klara barnfamiljers och nyanländas behov av tak över huvudet. Fler hyresrätter med så låga hyror som möjligt i kombination med större bestånd av bostadssociala lägenheter som kan användas för till exempel ekonomiskt utsatta barnfamiljer, nyanlända, kvinnor i skyddade boenden ger bättre levnadsvillkor för de enskilda och lägre kostnader för kommunen. Vandrarhem eller lägenhetshotell i kommunal regi bör liksom kommunala blockförhyrningar vid nyproduktion övervägas.

Goda arbetsvillkor för de socialarbetare som möter personer som är utsatta på eller utestängda från arbetsmarknaden är avgörande för det sociala arbetet. Särskilt viktigt är insatser som minskar sjukfrånvaro och stress.

Bättre näringsliv
Bostadsbristen är ett av de största problemen som företag i Uppsala möter. Fler hyresrätter bidrar till en mer dynamisk arbetsmarknad och ger bättre möjligheter att rekrytera.

Kommunikationer och utbyggt bredband är viktigt för att människor ska kunna driva företag i hela kommunen, inte bara i tätorterna. För att stärka företagande på landsbygden ska kommunen köpa närproducerade varor och förhindra att landsbygdens service slås ut av externhandelscentra. Att avstå från externa köpcentrum ger också butiker och verksamheter i Uppsala stad och tätorter en bättre möjlighet att överleva och utvecklas.

En blandning av företag av olika storlek och i olika branscher ger större trygghet för jobb och utveckling. Kommunen ska stötta verksamheter som ger hjälp och stöd till människor som vill starta företag i Uppsala. Särskilt stöd ska ges till kvinnor för ett mer jämställt företagande.

Företagare och privatpersoner som behöver tillstånd och tillsyn ska möta en effektiv kommunal organisation, handläggningstiderna ska vara korta.

Kommunen kan genom en mer attraktiv yrkesinriktad utbildning bidra till att näringslivet kan klara kompetensförsörjningen bättre.

Kommunen ska bli bättre på att stödja arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig och växa. Fler upphandlingar kan anpassas efter sociala företags förutsättningar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk