sida

För en jämlik och jämställd kommun

Uppsala kommun ska vara en god arbetsgivare som erbjuder sina anställda bra villkor och möjligheter att utvecklas. Inga diskriminerande strukturer ska förekomma. Skattefinansierade verksamheter ska ägas gemensamt, inte bara för att det är kostnadseffektivt utan främst för att det är mer demokratiskt.

Uppsala ska vara en öppen och välkomnande kommun.

Bryt med stereotyperna
Alla kommunens arbetsplatser ska vara jämlika och jämställda. Alla Uppsalabor ska bemötas likvärdigt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Skola och förskola ska arbeta med att bryta de traditionella könsrollerna. Kunskapen om olika typer av familjebildningar ska bli bättre, liksom förståelsen för samhällets olika maktstrukturer såsom klass, kön/könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning och funktionsvariationer – och hur de samverkar med varandra.

Kommunen ska även rikta insatser till pojkar och män så att de ges möjlighet att frigöra sig från destruktiva uttryck för sin könsroll.

Verktyg som hjälper oss förändra
Kommunen ska använda en rad olika verktyg för att främja jämställdhet i alla verksamheter. Jämställdhetsintegrering, könskonsekvensanalyser och jämställdhetsbudgetar hjälper politiker och tjänstepersoner att ta hänsyn till jämställdhetsaspekter vid beslut och i resursfördelning. Kommunens jämställdhetsråd ska fortsätta utvecklas och se till att jämställdhetsfrågan sätts upp högt på dagordningen.

Förkortad normalarbetstid med bibehållen lön ökar förutsättningarna för rättvis lön och jämställd fritid.

Med hjälp av lönekartläggning kan orättvisa löner upptäckas och en särskild låglönepott ska användas för att höja lönerna i de yrken som idag har för låga löner.

Kommunen kan genom att införa sextimmars arbetsdag utgöra ett bidrag som kraftigt förändrar samhället och arbetslivet på ett positivt sätt samtidigt som många arbetsmiljöfördelar i den egna organisationen nås. Inledningsvis bör detta göras på försök i olika verksamheter

Diskriminering
Diskriminering ska alltid bekämpas och för det krävs ökad kompetens. Kommunen har som arbetsgivare såväl som i kontakten med medborgarna ett särskilt ansvar och en stor möjlighet att påverka. Alla politiker och anställda inom Uppsala kommun ska ha kunskap om och ges utbildning i hur man aktivt motverkar diskriminering och hur man arbetar för mänskliga rättigheter.

Kampen mot rasism och diskriminering ska föras i hela samhället. Uppsala ska bli en kommun fri från rasism. En viktig del är stödet till Antidiskrimineringsbyrån och andra föreningar som arbetar mot rasism och diskriminering och för delaktighet. Uppsala ska leva upp till de mänskliga rättigheterna (MR) och arbeta för att bli en MR-kommun med ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Uppsala kommun ska som arbetsgivare vara en föregångare i arbetet med att motverka diskriminering. Kommunens arbetsplatser ska så långt som möjligt spegla befolkningens sammansättning. Kommunen ska arbeta mer aktivt för att främja mångfald och lika villkor.

Minska segregationen
Segregation har många olika orsaker och former. Det kan handla om ekonomisk segregation – som visar sig genom till exempel boendesegregation eller skilda utbildningsmöjligheter. Det kan handla om segregation på arbetsmarknaden, genom diskriminering. Olika delar av samhället kan bidra till att bryta segregationen. I form av lagstiftning, eller genom omfördelning av resurser. Kommunen ska använda alla verktyg som den har för att minska segregationen.

Föreningar som arbetar med integration ska stödjas. Föreningsstödet ska höjas och möjligheten att använda skollokaler för föreningsverksamhet kvällstid utnyttjas bättre.

Avgifter för kommunalt finansierade fritidsaktiviteter ska sänkas, särskilt när det gäller aktiviteter för barn och unga. All skolverksamhet ska vara avgiftsfri – även resor, matsäck och aktiviteter på friluftsdagar. Kommunal information, både skriftlig och muntlig, ska tillhandahållas på ett flertal språk.

Hbtq-kompetens
Alla som arbetar med barn och ungdomar ska ha eller ha tillgång till hbtq- och genuskompetens, både för att upptäcka trakasserier och utsatthet och för att kunna arbeta med attitydförändringar. Hbtq-kompetensen ska integreras i skolmiljön och i skolundervisningen och alla som arbetar med ungdomar ska fortbildas. Familjerådgivningen behöver hög kompetens för att kunna stödja ungdomar och deras föräldrar. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver hbtq-kompetens för att kunna bemöta människor som inte passar in i den heterosexuella normen. Även inom socialtjänsten behöver anställda hbtq-kompetens för att på bästa sätt hantera familj- och individärenden.

Minst en kommunal enhet per år ska hbtq-certifieras. Ett äldreboende med särskild hbtq-kompetens ska öppnas i Uppsala. Den hbtq-diplomering som vänsterpartiet tagit initiativ till ska fortsätta och utvecklas.

Kommunen som arbetsgivare
Uppsala kommun ska vara en bra arbetsgivare. Stora personalgrupper, till exempel inom skola och vård, har jobb som är fysiskt och psykiskt ansträngande. Många har svårt att orka jobba fram till pensionen. För stora grupper av offentliganställda är lönerna alltför låga, särskilt gäller detta kvinnodominerade yrken. Det behövs satsningar på lönehöjningar för kommunens anställda, utöver de avtalsenliga höjningarna. Anställda i offentlig sektor ska ha en trygg anställning och rätt till heltid. Samma villkor ska självklart gälla i eventuellt upphandlad verksamhet.

Skatten omfördelar
Skatt omfördelar från rika till fattiga. Det gäller speciellt den statliga skatten som, till skillnad från kommunal skatt, är progressiv. Förmögenhetsskatt och progressiv kapitalskatt måste införas på statlig nivå och statsbidragen till kommunerna höjas. Den kommunala skatten ska anpassas efter välfärdens behov men i första hand är det den statliga skatten för de rika som ska höjas. 

Privatiseringar
Vård, omsorg och skola ska inte privatiseras och kommunen ska inte upphandla verksamheter som drivs i vinstsyfte inom dessa områden. När kommunen upphandlar varor och tjänster ska uppföljningar göras för att säkerställa att leverantörer betalar skatt och avgifter, samt att löner och arbetsvillkor följer kollektivavtalsnivån, s.k. vita jobb-modell.

Rätten till arbete
Rätten till arbete gäller alla. Kommunen har ett stort ansvar att i alla förvaltningar och bolag anställa långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och dem som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden. Vid upphandlingar ska, där så är möjligt, motsvarande krav ställas i anbudsunderlaget.

En demokratisk organisation
Om kommunens anställda ska kunna göra ett bra jobb måste alla känna att de kan påtala och kritisera missförhållanden. Ingen anställd ska behandlas illa på grund av kritik eller facklig aktivitet. Offentlighet och meddelarskydd är skydd mot korruption och missförhållanden i kommunens verksamhet. Kommunen ska ställa krav på meddelarskydd vid all skattefinansierad verksamhet, även vid upphandlingar.

Arbetsplatsen ska säkerställa och utveckla medarbetarnas demokratiska inflytande.

Dela den här sidan:

Kopiera länk