sida

Kultur, idrott och fritid

Uppsala ska vara en kommun som välkomnar alla att skapa och ta del av kulturen, bjuder in nya som gamla Uppsalabor till fritidsaktiviteter och erbjuder många idrottsmöjligheter.

Uppsala ska ha ett brett och varierat kulturutbud i alla delar av kommunen. God folkhälsa inkluderar alla människors tillgång till kultur och idrott. Alla kommunens invånare ska ges möjlighet till spontanidrott och kommunen ska stötta barns, ungdomars och vuxnas föreningsidrott och fördela resurser jämställt.

Kulturen är och måste vara en obunden kraft, som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället. Kulturen är en avgörande del av demokratin och ska vara inkluderande.

Kultur

En kulturstad för alla
Uppsala ska fortsätta att vara en kulturstad med ett stort utbud av kulturinstitutioner och kulturaktiviteter. Kommunens uppgift är att finansiera vissa kulturinstitutioner, möjliggöra kulturutövande och se till att kulturen når människor som annars inte skulle få ta del av den – av olika kön, i alla samhällsklasser, oavsett funktionsvariation och från tidig ålder.

Den offentligt subventionerade kulturen ska vara billig eller gratis och nå ut i hela kommunen. De kommunala museerna ska fortsätta att vara avgiftsfria och de kommunala kulturinstitutionerna ska behållas i offentlig ägo. De ska ha tillräckliga resurser för att utvecklas samtidigt som de utökar sitt samarbete med andra kulturinstitutioner i kommunen, liksom med fria grupper och konstnärer.   Ett av målen är att möjliggöra för fler kulturarbetare att försörja sig på sitt yrke. Dessutom ska ett handlingsprogram för mer jämställda och jämlika kulturaktiviteter tas fram.

Upprustningen och utsmyckningen av vår gemensamma utemiljö ska fortsätta och 1%-regeln ska följas, dvs 1% av byggkostnaderna (oavsett huvudman) ska gå till offentlig konst.

Kultur i hela Uppsala
Det är viktigt att kulturen och fritidsaktiviteter får ta plats i hela Uppsala, stadsdelarna liksom kransorterna ska vara levande. Bostadsområden ska ha mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar och lokaler där bland annat studieförbund och föreningar kan bedriva verksamhet. Detta ska finnas med när nya områden planeras. Biblioteksservice är särskilt viktig och ska finnas både i staden, i kransorterna och på landsbygden. Fler skolor ska ha skolbibliotek med utbildad personal.

Uppsala kommun ska också möjliggöra för andra aktörer att skapa, både kultur- och fritidsaktiviteter. Det ska erbjudas nätverk som gör det enkelt att knyta kontakter och starta aktiviteter som kommer Uppsalaborna till del. I detta är studieförbunden centrala för mångfalden i kulturlivet. Därför ska de ges tillräckliga resurser för att kunna fortsätta erbjuda ett rikt kulturutbud.

Kommunens partnerskap med ideella föreningar ska utvecklas. Arbetet med Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) ska utvecklas för att möjliggöra för föreningar att nätverka.

Kultur för barn och unga
Uppsalas musikskola har utvecklats till en kulturskola som erbjuder fler barn möjligheten att utöva musik, teater och dans. Den utvecklingen ska fortsätta för att omfatta ytterligare konstformer, avgifterna ska sänkas och köerna kortas. El Sistema, en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social utveckling, har startats i Uppsala och ska växa till att omfatta fler barn och ungdomar. Kulturgarantin, att alla Uppsalas barn och unga säkras rätt till att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden ska fortsätta utvecklas.

Kommunen ska även utveckla en verksamhet som använder vetenskap och forskning för att skapa lek och experiment för unga, gärna i samverkan med konstmuseerna och universiteten.

Musik, teater, konst, litteratur och museer
Kommunen ska tillgängliggöra fler lokaler och scener för professionella fria grupper och för amatörutövare samt ta fram, lagliga, öppna och kostnadsfria väggar för graffiti och gatukonst. Även de lokala konstnärerna ska stöttas, bland annat genom ateljéstödet. Kommunen ska stötta föreningsinitiativ som litteratur-, kör- eller andra festivaler. Uppsala är en av världens ledande fristäder för förföljda författare. Det är viktigt att det arbetet utvecklas, liksom Fredens hus och andra verksamheter som skapar kunskap om och stärker mänskliga rättigheter.

För att stärka kulturlivet ska kommunen också verka för att Uppsala får en ny eftergymnasial utbildning inom kulturområdet. För att främja konstlivet och underlätta för alla att ta del av och bidra till konstens utveckling ska konstmuseet flyttas från slottet till en ändamålsenlig och central lokal.

Idrott

Barns och ungdomars fria tid
Barn- och ungdomsföreningar måste stödjas så att inte medlems- och aktivitetsavgifter eller krav på föräldramedverkan hindrar barn från att ägna sig åt idrott. Tider och resurser ska fördelas rättvist mellan barn och unga oavsett kön, liksom mellan idrotter som huvudsakligen lockar pojkar respektive flickor. För att uppmuntra alla ungdomar till en aktiv fritid ska det finns möjlighet att bedriva idrott på alla nivåer, även utan tävlingsambitioner. När det gäller barn ska de organiserade tävlingsmomenten tonas ner till förmån för lek och samarbete, för att föreningen ska kunna få kommunalt stöd till sin verksamhet. Krav ska också ställas på föreningarnas arbete med integration samt hbtq- och jämställdhetsfrågor. Inga barn ska diskrimineras i verksamheter som får kommunalt stöd.

Alla barn och ungdomar ska ha rätt och möjlighet att delta i en organiserad fritidsverksamhet oberoende av ekonomi. Möjlighet att låna utrustning via till exempel fritidsbank ska därför finnas.

Idrottsutövande
Alla ska ha möjlighet till idrottsutövande oberoende av var man bor i kommunen. När anläggningar av olika slag byggs ska de bidra till en god spridning till olika stadsdelar och ytterområden. Barns rätt till lek och natur i närheten av sitt bostadsområde måste säkras i ett växande Uppsala och det ska finnas goda förutsättningar till spontanidrott på jämställda och jämlika villkor. Uppsala har en stark tradition av föreningsliv. Tillsammans med god tillgång till natur och sportanläggningar av olika slag är det en god grund för att ge invånarna en rik och meningsfull fritid.

Uppsala ska vara rikt på stadsnära parker och naturområden som kan användas för samvaro och rekreation och därför vill vi ha fler elljusspår, skidspår och skridskospår. Det är viktigt med god belysning i områden och på stråk som används för spontanidrott. Naturbaden i våra sjöar och vattendrag ska bli fler, skötas väl och vara tillgängliga för alla. Under sommarmånaderna kan skötselns och renhållningen av våra badplatser erbjudas som sommarjobb åt Uppsalas unga.

Arenor och bad
Elit- och breddidrott hör ihop. Breddidrotten är en förutsättning för elit. Elitidrotten bidrar till att inspirera barn och unga till eget idrottande. Elitidrotten och stora idrottsarrangemang är också viktiga som en del av marknadsföringen av staden. Genom att rusta upp arenor gör vi det möjligt att genomföra fler stora idrottsarrangemang i Uppsala.

Kommunen ska ta huvudansvaret för att bygga och förvalta Uppsalas arenor utan att ta på sig större kostnader än den kan bära, så att inte andra viktiga verksamheter drabbas. Arenorna ska vara inkluderande och tillgängliga, och ta hänsyn till funktionsvariationer och hbtq-personers behov, till exempel när det gäller omklädningsrum. Investeringar i idrottens infrastruktur ska vara jämställd.

Fyrishov och Gottsundabadet ska hålla låga avgifter, så att alla har råd att gå och simma. Det låga priset för Sommarkortet ska behållas eller sänkas. Ytterligare ett badhus behöver byggas och en bra plats för detta är Stenhagen. Simundervisningen ska vara väl utvecklad och omfatta alla kommunens skolor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk