• Hem
  • Det sociala ans...
sida

Det sociala ansvaret – ett gemensamt ansvar

Det sociala ansvaret

Vi har ett gemensamt ansvar för allas vår välfärd. Fattigdom, diskriminering och arbetslöshet skapar sociala problem och utanförskap. Men alla människor har stora inneboende resurser och kraft att ta ansvar och skapa sig ett bra liv om bara möjligheten finns. Vänsterpartiet arbetar för att skapa förutsättningar för detta. Vi gör det genom att tillsammans med kommuninvånarna arbeta för mer jämlika och rättvisa levnadsvillkor. Vi arbetar för att öka tillgången på arbeten och då också mer meningsfulla sådana. Vi vill minska diskriminering och klyftor mellan människor. Vår politik skapar alltså förutsättningar för att människor ska få kraft, mod och makt att forma sina egna liv. Men varje människa kan någon gång komma i en situation då hon behöver samhällets stöd. Då ska det stödet finnas där.

Bra och levande boendemiljöer minskar segregationen

Ojämlika levnadsvillkor är ett av de främsta skälen till social och psykisk ohälsa. Med den politik som förts under den borgerliga mandatperioden 2006-2010 och den ekonomiska kris som kapitalismen skapat, ökar ojämlikheterna i människors levnadsvillkor. I bostadsområden med hög arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och utanförskap mår många allt sämre. Det är nödvändigt att motverka segregationen och öka människors delaktighet. Vi arbetar för att alla uppsalabor ska ha råd att bo i alla bostadsområden. För att detta ska bli möjligt måste alla bostadsområden kompletteras med de bostadstyper som saknas. Vänsterpartiet verkar för att underlätta för föreningslivet, framförallt i förorterna, ekonomiskt och med tillgång till lokaler.

Arbete i stället för bidrag

Alla människor ska ha rätt och möjlighet att försörja sig själva, försörjningsstöd riskerar att leda till passivisering. De som behöver försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska också erbjudas det stöd de behöver för att få ett eget arbete. Vägen dit kan i många fall gå via arbetsträning eller praktikarbeten. Kommunen har som arbetsgivare ett stort ansvar att tillhandahålla sådana platser. Konkurrensutsättning och marknadsanpassning av välfärdstjänsterna gör det svårare att ta detta ansvar.

Kvinnornas situation

Unga kvinnor upplever en alltför stor press på sig i dagens samhälle. Många är stressade, nedstämda och trötta en stor del av tiden. Det behövs särskilda insatser för flickor och unga kvinnor som är i riskzonen för att utveckla psykiska svårigheter eller hamna i missbruk. Den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i det samhälle vi lever i, är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Ett resurscentrum för våldsutsatta kvinnor ska skapas i kommunen. Dit ska kvinnor kunna vända sig för att få den hjälp de behöver eller direkt bli hänvisade till rätt hjälpinstans. Kvinnojourerna och Mansmottagningen mot våld måste tillförsäkras ekonomiskt stöd för sina verksamheter.

Vänsterpartiet arbetar för att kunskapen om kvinnor med missbruksproblem och hemlöshet ska öka. Dessa kvinnor tillhör samhällets mest utsatta medborgare. Deras situation skiljer sig från de missbrukande männens då de ofta drabbas av även de negativa konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Vänsterpartiet vill utveckla kommunens insatser så att kvinnorna får det stöd de behöver för att våga och kunna förändra sina liv.

Satsa tidigt på barn, ungdomar och deras föräldrar

En förutsättning för att barn och ungdomar ska ha det bra är att de vuxna har det bra. För att alla ska kunna leva ett bra liv måste klyftorna i samhället minska och vi måste lyckas motverka segregation och utanförskap. Vänsterpartiet vill stärka samhällets skydd för barn och ungdomar. Vi vill satsa så tidigt som möjligt på utsatta barn och ungdomar som hoppar av eller inte påbörjar gymnasiet genom att följa upp och erbjuda vettig sysselsättning eller utbildning. Vänsterpartiet vill också stärka arbetet med barn och ungdomar som riskerar att bli kriminella eller börja missbruka alkohol och droger.

Stöd utifrån behov – en rättighet

Det ska vara en rättighet att få stöd utifrån behov. Detta medför även en skyldighet för individen att ta vara på det stöd som erbjuds och förändra sin situation. Tidig och frivillig hjälp är alltid bättre än tvång.

Alkohol och drogmissbruk samt kriminalitet leder till ett beroende som ofta är starkare än individens egen vilja. Alla som utvecklat ett beroende ska ha rätt till en insats för att bryta detta. Stödet ska vara baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga resultat och bygga på synen att de allra flesta människor kan bli fria från missbruket. Vänsterpartiet är därför motståndare till ”harm reduction”, dvs. att underlätta missbruket genom att göra det mindre skadligt att droga. En mycket lite grupp människor har dock levt så länge i missbruk att de kan behöva samhällets hjälp att inte fara så illa.

Vänsterpartiet kommer att verka för att två så kallade halvvägshus etableras i Uppsala, ett för män och ett för kvinnor. Denna form av behandlingshem på hemmaplan skapar förutsättningar för människor att lämna droglivet bakom sig och klara sig själva.

Ett viktigt komplement till samhällets insatser är de ideella föreningar som erbjuder aktiviteter och stöd till utsatta grupper och deras anhöriga, framför allt organisationer som arbetar med hjälp till självhjälp. Kris (Kriminellas Revansch i Samhället), Unga Kris, FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika), de olika Länkrörelserna och Kvinnojouren är exempel på organisationer som vi vill stödja.

Hemlöshet

För Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet. Hemlöshet är ett komplext problem som drabbar människor med vitt skilda bakgrunder och förutsättningar. Det är människor som saknar tak över huvudet, det är människor som inte har en egen bostad utan bor i andra hand, hos släktingar eller vänner. En del av dessa får inte en egen bostad för att de saknar egen inkomst, en del för att de har hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar, en del för att de tidigare haft problem med missbruk och upplevs störande av sina grannar, en del för att det helt enkelt inte finns bostäder. Vägen till att ha en egen bostad ser alltså mycket olika ut för olika personer. Fler hyresrätter måste byggas i Uppsala. Möjligheten till ett eget kontrakt ska finnas även om man inte har en egen inkomst eller har betalningsanmärkningar. För de personer som idag inte klarar av ett eget boende, exempelvis p.g.a. alkohol- eller drogproblem måste kommunen erbjuda insatser för att de på sikt ska kunna klara det. Även för personer som inte kan klara av ett eget boende ens med stöd måste det finnas alternativa lösningar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk